Skolers og institutioners sejlads med børn, unge og voksne er altid erhvervssejlads.
Det fremgår af de nye regler for sejlads i mindre fartøjer med op til 12 passagerer som Søfartsstyrelsen har udstedt med virkning fra 1. oktober 2012. Reglerne er udarbejdet med baggrund i den tragiske ulykke i Præstø Fjord i februar 2011, hvor en dragebåd kæntrede med en gruppe elever. 

At fremme det gode sømandskab er udgangspunktet for de nye regler. Efterlevelsen af de nye regler vil desuden sikre et højt sikkerhedsniveau for sejlads med passagerer. Den enkelte skole eller institution er ifølge reglerne forpligtet til at sikre, at sejladsen foregår sikkert, under de rette forhold og i det rette fartøj.

Søfartsstyrelsen præciserede i juni 2017, at enhver flydende genstand er at betragte som et fartøj og at de altid er omfattet af reguleringen for mindre fartøjer som medtager op til 12 passagerer. Det betyder kort sagt, at al aktivitet, hvor deltagerne er på vandet i flydende genstande, er underlagt sejladsreglerne for erhvervssejlads, hvilket betyder, at der altid fra skolens, institutionens side skal være lavet en sikkerhedsinstruks, der er godkendt at lederen. Den ansvarlige for sejladsen skal have minimum det nye 8 timers førstehjælpskursus (Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport), der er under 2 år gammelt og skolen/ institutionen skal sørge for, at der er en passageransvarsforsikring, der dækker sejladsen.

Eneste undtagelse er, hvis man er på passagerfartøjer, hvor al ansvaret for sejladsen ligger hos andre f.eks. som når man tager færgen til Norge, Sverige mm. En god tommelfingerregel er, at hvis elever/ lærere deltager aktivt i bare dele af sejladsen, så er det erhvervssejlads.

Søfartsstyrelsen understreger også, at ansvaret for sejladsaktiviteter altid påhviler den der har ejerskabet af aktiviteten, også i tilfælde hvor tredjemand varetager sejladsen eller dele deraf.

Det betyder, at selv om en skole eller institution hyrer en ekstern sejladsudbyder, så er det stadig skolen, der har ansvaret for sejladsen, derfor er det også altid deres ansvar at leve op til gældende regler.

Se mere information og beskrivelse af den obligatoriske sikkerhedsinstruksSøfartsstyrelsens hjemmeside